wyszukaj

WSA-ZP-12/2016

Dostawa urządzenia WebProxy z 3 letnim rozszerzonym wsparciem technicznym 
Termin składania ofert 07.11.2016 r. do godz.11:00.


Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia upływa 02.11.2016 r.  


 

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.10.2016 

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dn. 28.10.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz WebProxy.pdf

 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.11.2016r. 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 08.11.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.11.2016r 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2016.pdf