wyszukaj

WSA/ZP/BA/02/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 26.01.2017 r.

 „Usługi pralnicze dla potrzeb WSA w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-2-2017.pdf


Sprostowanie

Informujemy, że w Zapytaniu Ofertowym  nastąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca okresu zawarcia umowy. W punkcie I.1 opisu przedmiotu zamówienia oraz w punkcie 1 załącznika nr 1 zapytania ofertowego wpisano „do dnia 31.01.2017”, a powinno być  jak w §2 ogólnych warunków umowy: „do dnia 31.01.2018”.

Powyższe sprostowanie nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.01.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pralnia.pdf