wyszukaj

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/7/17
na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)

1 etat

 

Konkurs zostanie przeprowadzony   11 stycznia 2018 r.   o godz.11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4  (sala nr 536).

            Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w maksymalnym okresie dwóch tygodni od zakończenia konkursu  oraz spełniać wymagania określone w  art. 27 a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2188), tj.

- posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- być nieskazitelnego charakteru,

- mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

            Osoby odbywające aplikacje korporacyjne mogą przystąpić do konkursu, jednakże zgodnie z Regulaminem pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zatrudnienie takiej osoby, mimo wygranego konkursu, nie będzie możliwe.

            Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. poz. 1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113B).

            Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do  15 grudnia 2017 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. W przypadku zgłoszeń nadesłanych  pocztą liczy się data stempla pocztowego.

            Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego (z podaniem swojego nr telefonu w celu ułatwienia późniejszego kontaktu),
  • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie w Rzeczypospolitej Polskiej studiów wyższych na kierunku prawo i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

           

            Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu  konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu;

  1. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego lub procesowego, wybrany przez kandydata;
  2. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac przez Komisję konkursową.

            Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, prawo samorządu terytorialnego, dostęp do informacji publicznej, podatki lokalne, ustawę o cudzoziemcach.

            Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-553-79-56.